Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností EUROBYTE SOFTWARE s.r.o. , IČ: 28613694 (dále jen 'prodávající') a jejími obchodními partnery (dále jen 'kupující'). Doporučujeme, aby se kupující seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník), zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění, a souvisejícími předpisy.

Základní ustanovení

Rozsah platnosti obchodních podmínek
Platnost těchto obchodních podmínek se výslovně omezuje na zboží objednané prostřednictvím stránek, provozovaných a vlastněných Prodávajícím. Jedná se zejména o stránky v doméně eurobyte.eu a další, včetně adres s těmito doménami souvisejících (dále jen 'Stránky').

Prodávající
Identifikace prodávajícího: firma EUROBYTE SOFTWARE s.r.o. , IČ: 28613694 Hážovice 2810, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika. Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34729

Kupující
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů v obchodní nabídce prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li pro konkrétní případ zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Viz samostatný dokument Ochrana osobních údajů

Ceny

Veškeré prodejní ceny jsou smluvní. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny bez předchozího upozornění. Tato změna cen se netýká již provedených, avšak dosud neexpedovaných objednávek, které budou expedovány za cenu, za kterou byly provedeny.

Dopravné ani balné neúčtujeme: prodávané produkty a služby jsou distribuovány výhradně elektronicky.

Prodávající si vyhrazuje právo individuálního snížení cen (udělení slevy) uvedených na těchto stránkách vybraným kupujícím. Udělení slevy je ve výhradné kompetenci prodávajícího a kupujícímu na ně nevzniká právní nárok.

Dodací podmínky

Počítačové programy, data nebo předplatné služeb jsou dodávány výhradně elektronickou cestou. Kupující obdrží elektronickou poštou odkaz (URL adresu), z níž je oprávněn stáhnout zakoupený počítačový program, a dále registrační kódy, sloužící ke zprovoznění programu. Povinnost prodávajícího dodat zboží je považována za splněnou v okamžiku odeslání e-mailu s těmito informacemi na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, a to nezávisle na tom, zda kupující uvedl svoji e-mailovou adresu chybně nebo není zprávu schopen vyzvednout. Doba platnosti odkazu sloužícího ke stažení programu může být časově omezena, prodávající se však zavazuje, že bude funkční nejméně po dobu 30 dnů od data odeslání e-mailu.

Fakturace:

V souladu s platnými právními předpisy je prodávající oprávněn zaslat kupujícímu daňový doklad o nákupu (fakturu) pouze elektronickou formou, pokud tato splňuje všechny náležitosti vyžadované zákonem. Tento doklad slouží i jako záruční list.

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí. V takovém případě je kupující povinen uvědomit prodávajícího písemně nebo e-mailem o svém úmyslu odstoupit od kupní smlouvy. Byla-li původní objednávka placena jiným způsobem než kartou, musí žádost o odstoupení obsahovat platné číslo bankovního účtu, na který si kupující přeje vrátit zaplacenou částku. Platným číslem bankovního účtu se rozumí číslo včetně směrového kódu banky, nebo číslo účtu ve formátu IBAN. Za rozhodné datum je považován den odeslání žádosti.

Při splnění všech výše uvedených podmínek vznikne kupujícímu kredit, který bude odeslán na účet uvedený v žádosti, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po obdržení žádosti. U objednávek placených kartou bude platba vrácena přímo na účet svázaný s platební kartou. Povinnost prodávajícího nahradit kupujícímu tento kredit je považována za splněnou v okamžiku odeslání kreditu, a to i v tom případě, že účet nebo směrové číslo banky uvedl kupující chybně nebo uvedený účet patří jiné osobě než kupujícímu.

Reklamace

Reklamaci je nutno uplatnit v zákonné lhůtě, výhradně písemně e-mailem na adresu prodávajícího (help@eurobyte.eu). Není třeba vyplňovat reklamační formulář, v popisu reklamace je však nutno uvést tyto náležitosti:

Bez uvedených náležitostí nemůže být reklamace přijata. Doporučujeme také přiložit snímky obrazovky popisující problém. Přijetí reklamace potvrdí bez zbytečného odkladu e-mailem pracovník zákaznické podpory. Poté se s vámi pokusí problém vyřešit, např. změnou nastavení produktu. Kupující je povinen poskytnout součinnost v rámci svých technických schopností. Nepůjde-li problém vyřešit touto cestou, bude reklamace uznána, program dálkově deaktivován a kredit vzniklý kupujícímu uhrazen formou uvedenou v odstavci Odstoupení od smlouvy.

Kupující a prodávající se dohodli, že závaznou formou komunikace pro případ reklamace je výhradně e-mail. Ostatní formy komunikace je možno použít jen jako doplňující po vzájemné dohodě, v případě nejasností má vždy přednost e-mail. Prodávající se zavazuje vyřešit reklamaci ve prospěch kupujícího v co nejkratším možném čase, nejpozději ale do 30 dnů ode dne jejího přijetí.
Reklamace uplatněná po zákonné lhůtě nebude přijata. Rozhodujícími daty pro posouzení lhůty jsou den odeslání reklamace a den zakoupení produktu uvedený na faktuře.

Závěrečná ustanovení

Ostatní vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí platými právními předpisy Evropské unie a České republiky. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 23.3.2023 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.